SASM số nguyên tố, hoàn thiện, chính phương, giá trị lớn nhất

SASM Show các bài tập về SASM Assembly Language Programming – emu8086 Kiến trúc máy tính và hợp ngữ

tb1 db 10,”======Menu=======”,10,”1. Nhap Mang: “,10,”2. Xuat Mang: “,10,”3. Liet ke cac so nguyen to: “,10,”4. Liet ke cac so hoan thien: “,10,”5. Dem so luong so chinh phuong: “,10,”6. Tinh tong cac so doi xung: “,10,”7. Tim gia tri lon nhat: “,10,”8. Sap xep tang dan: “,10,”9. Thoat”,10,”=================”,10,”Chon: “,0

tb2 db “Nhap so phan tu n: “,0

tb3 db “a[%d]: “,0

tb4 db “Mang vua nhap la: “,0

tb5 db “Liet ke cac so nguyen to: “,0

tb6 db “Liet ke cac so hoan thien: “,0

tb7 db “Dem so luong so chinh phuong: “,0

tb8 db “Tinh tong cac so doi xung: “,0

tb9 db “Tim gia tri lon nhat: “,0

tb10 db “Sap xep tang dan: “,0

fmt1 db “%d”,0

fmt2 db “%d “,0

fmt3 db “%d”,0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *