MARS | Demo MIPS sắp xếp Mảng tăng dần, số hoàn thiện, chính phương, số nguyên tố

Chương trình viết bằng ngôn ngữ MIPS

.data 

nhapMang:.asciiz  “\t\t\tNhap Mang:”

tb1: .asciiz “\nNhap so phan tu mang: “

am: .asciiz “a[“

ad: .asciiz “]: “

tb2: .asciiz “\nMang da nhap la: “

tb3: .asciiz “\nLiet ke cac so nguyen to: “

tb4: .asciiz “\nLiet ke cac so hoan thien: “

tb5: .asciiz “\nDem so luong so chinh phuong: “

tb6: .asciiz “\nTinh tong cac so doi xung: “

tb7: .asciiz “\nTim gia tri lon nhat: “

tb8: .asciiz “\nSap xep mang tang dan: “

menu: .asciiz “\n\t\t=======Menu==========\n\t\t1. Nhap Mang \n\t\t2. Xuat Mang \n\t\t3. Liet ke cac so nguyen to \n\t\t4. liet ke cac so hoan thien \n\t\t5. Dem so luong so chinh phuong \n\t\t6. Tinh tong cac so doi xung \n\t\t7. Tim gia tri lon nhat \n\t\t8. Sap xep mang tang dan \n\t\t9. Thoat \n\t\t==========================\n”

luachon: .asciiz “\nNhap vao lua chon: “

thongbao: .asciiz “\nLua chon sai !!!!  VUI LONG NHAP LAI!!! “

n: .word 0

arr: .space 40

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *