Thành thạo C++ qua 108 bài học – Trần Duy Thanh

CHƯƠNG 01. GIỚI THIỆU VỀ LẬP TRÌNH C++ VÀ CÁC CÔNG CỤ LẬP TRÌNH (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

 • Bài 01: Đề Cương – Thành Thạo C++ qua 108 bài học xem video (FREE)
 • Bài 02: Giới thiệu về C++ xem video (FREE)
 • Bài 03: Một số công cụ lập trình C++ và cách sử dụng xem video (FREE)
 • Bài 04: Chương trình C++ đầu tiên xem video (FREE)
 • Bài 05: Ý nghĩa của cout và cin trong C++ xem video (FREE)
 • Bài 06: Các ký tự đặc biệt xem video (FREE)

CHƯƠNG 02. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

 • Bài 07: Các loại ghi chú trong C++ xem video
 • Bài 08: Kiểu dữ liệu, định danh và khai báo biến xem video
 • Bài 09: Hằng số và biểu thức xem video
 • Bài 10: Chuyển kiểu dữ liệu xem video
 • Bài 11: Các toán tử trong C++ xem video
 • Bài 12: Bài tập rèn luyện – Tính chu vi diện tích Hình tròn xem video
 • Bài 13: Bài tập rèn luyện – Tính chu vi diện tích Tam Giác xem video
 • Bài 14: Bài tập rèn luyện – Các hàm lượng giác xem video
 • Bài 15: Bài tập rèn luyện – Tính giờ phút giây xem video
 • Bài 16: Bài tập rèn luyện – Tính điểm trung bình xem video
 • Bài 17: Các bài tập tự rèn luyện xem video

CHƯƠNG 03. CÁC CÂU LỆNH RẺ NHÁNH (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

 • Bài 18: Câu lệnh If xem video
 • Bài 19: Câu lệnh if … else xem video
 • Bài 20: Câu lệnh If … else lồng nhau xem video
 • Bài 21: Toán tử 3 ngôi và câu lệnh if … else xem video
 • Bài 22: Câu lệnh switch xem video
 • Bài 23: Bài tập rèn luyện-giải phương trình bậc 1 xem video
 • Bài 24: Bài tập rèn luyện-giải phương trình bậc 2 xem video
 • Bài 25: Bài tập rèn luyện-tính tiêu thụ điện xem video
 • Bài 26: Bài tập rèn luyện-tính toán số học xem video
 • Bài 27: Bài tập rèn luyện-tính chu vi diện tích tam giác xem video
 • Bài 28: Các bài tập tự rèn luyện xem video

CHƯƠNG 04. CÁC VÒNG LẶP (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

 • Bài 29: Vòng while xem video
 • Bài 30: Vòng do… while xem video
 • Bài 31: Vòng for xem video
 • Bài 32: Câu lệnh break xem video
 • Bài 33: Câu lệnh continue xem video
 • Bài 34: Bàn về vòng lặp lồng nhau xem video
 • Bài 35: Bài tập rèn luyện-Tính dãy số xem video
 • Bài 36: Bài tập rèn luyện-Số hoàn thiện xem video
 • Bài 37: Bài tập rèn luyện-Tổng các chữ số trong 1 số xem video
 • Bài 38: Bài tập rèn luyện-Game đoán số xem video
 • Bài 39: Bài tập rèn luyện-Vẽ Hình xem video
 • Bài 40: Các bài tập tự rèn luyện xem video

CHƯƠNG 05. MẢNG (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

 • Bài 41: Khái niệm về mảng và cách khai báo xem video
 • Bài 42: Truy suất và thao tác trên mảng 1 chiều xem video
 • Bài 43: Tìm kiếm trên mảng 1 chiều xem video
 • Bài 44: Sắp xếp mảng 1 chiều xem video
 • Bài 45: Cách khai báo mảng 2 chiều xem video
 • Bài 46: Truy suất và thao tác trên mảng 2 chiều xem video
 • Bài 47: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 1 xem video
 • Bài 48: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 2 xem video
 • Bài 49: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 3 xem video
 • Bài 50: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 4 xem video
 • Bài 51: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 5 xem video
 • Bài 52: Các bài tập tự rèn luyện xem video

CHƯƠNG 06. HÀM (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

 • Bài 53: Khái niệm và cách sử dụng hàm xem video
 • Bài 54: Nguyên tắc hoạt động của hàm xem video
 • Bài 55: Tham số hình thức và tham số thực xem video
 • Bài 56: Truyền tham trị và tham biến xem video
 • Bài 57: Parameter mặc định xem video
 • Bài 58: Giới thiệu về hàm đệ qui xem video
 • Bài 59: Bài tập rèn luyện-PT Bậc 2 xem video
 • Bài 60: Bài tập rèn luyện-Xử lý mảng bằng hàm xem video
 • Bài 61: Bài tập rèn luyện-Xử lý dãy Fibonacci xem video
 • Bài 62: Bài tập rèn luyện-Chu vi diện tích tam giác xem video
 • Bài 63: Bài tập rèn luyện-Hàm chơi Game đoán số xem video
 • Bài 64: Các bài tập tự rèn luyện xem video

CHƯƠNG 07. CON TRỎ (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

 • Bài 65: Khái niệm con trỏ & biến con trỏ xem video
 • Bài 66: Các Toán tử con trỏ xem video
 • Bài 67: Các thao tác trên con trỏ xem video
 • Bài 68: Con trỏ void và con trỏ null xem video
 • Bài 69: Con trỏ và mảng xem video
 • Bài 70: Mảng Con trỏ xem video
 • Bài 71: Tương quan giữa Mảng 2 chiều và con trỏ cấp 2 xem video
 • Bài 72: Bài tập rèn luyện-con trỏ 1 xem video
 • Bài 73: Bài tập rèn luyện-con trỏ 2 xem video
 • Bài 74: Bài tập rèn luyện-con trỏ 3 xem video
 • Bài 75: Bài tập rèn luyện-con trỏ 4 xem video
 • Bài 76: Bài tập rèn luyện-con trỏ 5 xem video
 • Bài 77: Các bài tập tự rèn luyện xem video

CHƯƠNG 08. XỬ LÝ CHUỖI (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

 • Bài 78: Khái niệm và cấu trúc của chuỗi xem video
 • Bài 79: Cách nhập chuỗi-xuất chuỗi xem video
 • Bài 80: Hàm strcpy,strncpy – sao chép chuỗi xem video
 • Bài 81: Hàm strcat,strncat – nối chuỗi xem video
 • Bài 82: Hàm strchr,strstr – tìm ký tự, chuỗi xem video
 • Bài 83: Hàm strcmp,strncmp – so sánh chuỗi xem video
 • Bài 84: Hàm toUpper-ToLower- In Hoa, Thường xem video
 • Bài 85: Bài tập rèn luyện – chuỗi 1 xem video
 • Bài 86: Bài tập rèn luyện – chuỗi 2 xem video
 • Bài 87: Bài tập rèn luyện – chuỗi 3 xem video
 • Bài 88: Bài tập rèn luyện – chuỗi 4 xem video
 • Bài 89: Bài tập rèn luyện – chuỗi 5 xem video
 • Bài 90: Các bài tập tự rèn luyện xem video

CHƯƠNG 09. KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

 • Bài 91: Khái niệm và cách khai báo cấu trúc xem video
 • Bài 92: Truy cập các thành viên của biến cấu trúc xem video
 • Bài 93: Lệnh gán cấu trúc xem video
 • Bài 94: Mảng cấu trúc xem video
 • Bài 95: Con trỏ cấu trúc xem video
 • Bài 96: Bài tập rèn luyện-Cấu trúc nhân viên xem video
 • Bài 97: Bài tập rèn luyện-Cấu trúc điểm xem video
 • Bài 98: Bài tập rèn luyện-Cấu trúc phân số xem video
 • Bài 99: Các bài tập tự rèn luyện xem video

CHƯƠNG 10. XỬ LÝ TẬP TIN (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

 • Bài 100: Khái niệm về tập tin xem video
 • Bài 101: cách ghi tập tin text file xem video
 • Bài 102: Cách đọc tập tin text file xem video
 • Bài 103: Cách ghi cấu trúc xuống tập tin xem video
 • Bài 104: Cách đọc cấu trúc từ tập tin xem video
 • Bài 105: Bài tập rèn luyện-lưu và đọc dãy số xem video
 • Bài 106: Bài tập rèn luyện-lưu và đọc danh sách Sinh Viên xem video
 • Bài 107: Bài tập rèn luyện-lưu và đọc danh sách Sản phẩm xem video
 • Bài 108: Các bài tập tự rèn luyện xem video

CHƯƠNG 11. TỔNG KẾT KHÓA HỌC (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

 • Bài 109: Bài tập tổng hợp – Quản lý Sách xem video

One Reply to “Thành thạo C++ qua 108 bài học – Trần Duy Thanh”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *