Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Trần Duy Thanh

CHƯƠNG 01. BÀN VỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

 • Bài 01: Mối tương quan giữa Cấu trúc dữ liệu và giải thuật xem video (FREE)
 • Bài 02: C++ và các ngôn ngữ triển khai Cấu trúc dữ liệu và giải thuật xem video (FREE)
 • Bài 03: Một số khái niệm cần chuẩn bị xem video (FREE)

CHƯƠNG 02. GIẢI THUẬT ĐỆ QUY (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

 • Bài 04: Giới thiệu về hàm đệ qui và cơ chế hoạt động xem video
 • Bài 05: LINEAR RECURSION (đệ qui tuyến tính) xem video
 • Bài 06: TAIL RECURSION (đệ qui đuôi) xem video
 • Bài 07: BINARY RECURSION (đệ qui nhị phân) xem video
 • Bài 08: EXPONENTIAL RECURSION (đệ qui đa tuyến) xem video
 • Bài 09: NESTED RECURSION (đệ qui lồng) xem video
 • Bài 10: MUTUAL RECURSION (đệ qui tương hỗ) xem video
 • Bài 11: Bài tập rèn luyện – Chuyển cơ số 10 sang cơ số 2 xem video
 • Bài 12: Bài tập rèn luyện – Tổ hợp xem video
 • Bài 13: Bài tập rèn luyện – Tháp hà nội xem video
 • Bài 14: Các Bài tập tự rèn luyện xem video

CHƯƠNG 03. CÁC GIẢI THUẬT TÌM KIẾM (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

 • Bài 15: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật tìm kiếm tương ứng xem video
 • Bài 16: Giải thuật tìm kiếm tuyến tính trên mảng cơ sở xem video
 • Bài 17: Giải thuật tìm kiếm tuyến tính trên mảng cấu trúc xem video
 • Bài 18: Giải thuật tìm kiếm nhị phân trên mảng cơ sở xem video
 • Bài 19: Giải thuật tìm kiếm nhị phân trên mảng cấu trúc xem video
 • Bài 20: Bài tập rèn luyện – Tìm tuyến tính Mảng cơ sở xem video
 • Bài 21: Bài tập rèn luyện – Tìm nhị phân Mảng cơ sở xem video
 • Bài 22: Bài tập rèn luyện – Tìm kiếm Mảng cấu trúc xem video
 • Bài 23: CácBài tập tự rèn luyện xem video

CHƯƠNG 04. CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

 • Bài 24: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật sắp xếp tương ứng xem video
 • Bài 25: Bubble Sort – Lý thuyết xem video
 • Bài 26: Bubble Sort – Triển khai xem video
 • Bài 27: Bubble Sort – Chạy tay từng bước xem video
 • Bài 28: Selection Sort – Lý thuyết xem video
 • Bài 29: Selection Sort – Triển khai xem video
 • Bài 30: Selection Sort – Chạy tay từng bước xem video
 • Bài 31: Insertion Sort – Lý thuyết xem video
 • Bài 32: Insertion Sort – Triển khai xem video
 • Bài 33: Insertion Sort – Chạy tay từng bước xem video
 • Bài 34: Interchange Sort – Lý thuyết xem video
 • Bài 35: Interchange Sort – Triển khai xem video
 • Bài 36: Interchange Sort – Chạy tay từng bước xem video
 • Bài 37: Quick Sort – Lý thuyết xem video
 • Bài 38: Quick Sort – Triển khai xem video
 • Bài 39: Quick Sort – Chạy tay từng bước xem video
 • Bài 40: Merge Sort – Lý thuyết xem video
 • Bài 41: Merge Sort – Triển khai xem video
 • Bài 42: Merge Sort – Chạy tay từng bước xem video
 • Bài 43:Bài tập rèn luyện – Sắp xếp mảng cơ sở xem video
 • Bài 44:Bài tập rèn luyện – Sắp xếp mảng cấu trúc xem video
 • Bài 45: CácBài tập tự rèn luyện xem video

CHƯƠNG 05. DANH SÁCH LIÊN KẾT ĐƠN – QUẢN LÝ BẰNG pHead (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

 • Bài 46: Mảng và Danh sách liên kết xem video
 • Bài 47: Khái niệm và cấu trúc dữ liệu của danh sách liên kết đơn xem video
 • Bài 48: Cách tạo Node và danh sách liên kết đơn xem video
 • Bài 49: Duyệt danh sách liên kết đơn xem video
 • Bài 50: Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đơn xem video
 • Bài 51: Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đơn xem video
 • Bài 52: Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đơn xem video
 • Bài 53: Xóa Node khỏi danh sách liên kết đơn xem video
 • Bài 54: Tìm kiếm trên danh sách liên kết đơn xem video
 • Bài 55: Sắp xếp trên danh sách liên kết đơn xem video
 • Bài 56: Hủy danh sách xem video
 • Bài 57: Bài tập rèn luyện – danh sách liên kết kiểu cơ sở xem video
 • Bài 58: Bài tập rèn luyện – danh sách liên kết kiểu cấu trúc xem video
 • Bài 59: CácBài tập tự rèn luyện xem video

CHƯƠNG 06. DANH SÁCH LIÊN KẾT ĐƠN – QUẢN LÝ BẰNG pHead và pTail (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

 • Bài 60: Cấu trúc dữ liệu và cách tạo Node cho danh sách liên kết đơn xem video
 • Bài 61: Duyệt danh sách liên kết đơn xem video
 • Bài 62: Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đơn xem video
 • Bài 63: Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đơn xem video
 • Bài 64: Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đơn xem video
 • Bài 65: Xóa Node khỏi danh sách liên kết đơn xem video
 • Bài 66: Tìm kiếm trên danh sách liên kết đơn xem video
 • Bài 67: Sắp xếp trên danh sách liên kết đơn xem video
 • Bài 68: Bài tập rèn luyện – danh sách liên kết kiểu cơ sở xem video
 • Bài 69: Bài tập rèn luyện – danh sách liên kết kiểu cấu trúc xem video
 • Bài 70: CácBài tập tự rèn luyện xem video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *