Lộ trình học SQL cho người mới bắt đầu

  1. Tìm hiểu về cơ sở dữ liệu (database) và SQL: Hiểu rõ về các khái niệm cơ bản của cơ sở dữ liệu và SQL, như thực thể, trường, hàng, chỉ mục, và cách hoạt động của các câu lệnh SQL.
  2. Tìm hiểu về các loại cơ sở dữ liệu: Tìm hiểu về các loại cơ sở dữ liệu khác nhau, như Relational Database, NoSQL Database, và cách hoạt động của chúng.
  3. Tìm hiểu về các câu lệnh SQL cơ bản: Tìm hiểu về các câu lệnh SQL cơ bản như SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY, và cách sử dụng chúng để truy vấn dữ liệu.
  4. Tìm hiểu về các câu lệnh SQL nâng cao: Tìm hiểu về các câu lệnh SQL nâng cao như INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, UNION, và cách sử dụng chúng để truy vấn dữ liệu từ nhiều bảng.
  5. Tìm hiểu về các lệnh thao tác dữ liệu: Tìm hiểu về các lệnh thao tác dữ liệu như INSERT, UPDATE, DELETE, và cách sử dụng chúng để thao tác với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
  6. Tìm hiểu về các cấu trúc dữ liệu: Tìm hiểu về các cấu trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *