Lộ trình học Excel cho người mới bắt đầu

Cơ bản về Excel

 • Tìm hiểu giao diện của Excel
 • Sử dụng các công cụ cơ bản như: các nút chức năng, phím tắt, thanh công cụ, menu Ribbon
 • Lưu trữ tệp Excel
 • Cách tạo bảng tính Excel và các phép tính đơn giản

Các hàm tính toán cơ bản

 • Hàm tổng
 • Hàm trung bình
 • Hàm max và min
 • Hàm đếm

Các công thức Excel phức tạp hơn

 • Tính phần trăm tăng/giảm
 • Tính trung bình trọng số
 • Tính tổng trên các điều kiện
 • Tính tổng của các giá trị được chọn

Định dạng bảng tính Excel

 • Định dạng số và văn bản
 • Tạo bảng dữ liệu
 • Sử dụng cột, hàng, và các ô định dạng
 • Sử dụng màu sắc và biểu tượng

Kiểm soát dữ liệu trong bảng tính

 • Sử dụng bộ lọc và tiêu đề cột để lọc dữ liệu
 • Xác định và sửa lỗi trong bảng tính
 • Sử dụng PivotTable để phân tích dữ liệu

Tùy chỉnh và tổ chức bảng tính Excel

 • Sử dụng tên và các công thức tên để tổ chức bảng tính
 • Tạo biểu đồ để trực quan hóa dữ liệu
 • Sử dụng đối tượng và hình ảnh để trang trí bảng tính

Những kỹ năng tiên tiến

 • Sử dụng Macro để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại
 • Tìm hiểu về cách sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu
 • Tùy chỉnh các tính năng và cài đặt của Excel để tối ưu hóa trải nghiệm của bạn

Bài tập

Bài tập: Tạo một bảng tính cho một cửa hàng bán lẻ

Mục tiêu: Tạo bảng tính để theo dõi doanh thu, chi phí và lợi nhuận của một cửa hàng bán lẻ nhỏ.

Các bước thực hiện:

 1. Tạo một bảng tính mới và đặt tên cho nó là “Cửa hàng bán lẻ”.
 2. Tạo các cột sau đây:
 • Tên sản phẩm
 • Số lượng
 • Giá bán
 • Tổng doanh thu
 • Chi phí vận hành (bao gồm chi phí thuê mặt bằng, chi phí điện nước, v.v.)
 • Tổng chi phí
 • Lợi nhuận (Tổng doanh thu trừ đi Tổng chi phí)
 1. Nhập thông tin về sản phẩm, số lượng và giá bán.
 2. Tính tổng doanh thu cho mỗi sản phẩm bằng cách sử dụng công thức Tổng doanh thu = Số lượng x Giá bán.
 3. Tính tổng chi phí vận hành cho cửa hàng bằng cách nhập các con số tương ứng vào cột Chi phí vận hành.
 4. Tính tổng chi phí cho mỗi sản phẩm bằng cách sử dụng công thức Tổng chi phí = Chi phí vận hành + Tổng doanh thu (có thể thay đổi công thức này để phù hợp với yêu cầu của từng trường hợp).
 5. Tính lợi nhuận cho mỗi sản phẩm bằng cách sử dụng công thức Lợi nhuận = Tổng doanh thu – Tổng chi phí.
 6. Tính tổng doanh thu, tổng chi phí và lợi nhuận của cửa hàng bằng cách sử dụng công thức tổng hợp (SUM).
 7. Tạo biểu đồ cột để so sánh doanh thu, chi phí và lợi nhuận cho từng sản phẩm.
 8. Sử dụng điều kiện định dạng để đổi màu ô lợi nhuận sang màu đỏ nếu ô đó có giá trị âm.

Gợi ý: Bạn có thể tìm thêm thông tin về các hàm và công thức Excel để hoàn thiện bài tập này. Nếu cần, bạn có thể tìm các tài liệu hướng dẫn trực tuyến hoặc tham gia khóa học Excel để nâng cao kỹ năng của mình.

Lời giải:

 1. Tạo một bảng tính mới và đặt tên cho nó là “Cửa hàng bán lẻ”.
 • Click vào tab “File” > “New” để tạo bảng tính mới.
 • Nhập tên “Cửa hàng bán lẻ” vào thanh tên trên cùng.
 1. Tạo các cột sau đây:
 • Tên sản phẩm: Cột A
 • Số lượng: Cột B
 • Giá bán: Cột C
 • Tổng doanh thu: Cột D
 • Chi phí vận hành: Cột E
 • Tổng chi phí: Cột F
 • Lợi nhuận: Cột G
 1. Nhập thông tin về sản phẩm, số lượng và giá bán.
 • Nhập tên sản phẩm vào cột A.
 • Nhập số lượng sản phẩm vào cột B.
 • Nhập giá bán của từng sản phẩm vào cột C.
 1. Tính tổng doanh thu cho mỗi sản phẩm bằng cách sử dụng công thức Tổng doanh thu = Số lượng x Giá bán.
 • Nhập công thức “=B2*C2” vào ô D2 và kéo công thức này xuống đến hết cột D để tính tổng doanh thu cho từng sản phẩm.
 1. Tính tổng chi phí vận hành cho cửa hàng bằng cách nhập các con số tương ứng vào cột Chi phí vận hành.
 • Nhập các chi phí vận hành vào cột E.
 1. Tính tổng chi phí cho mỗi sản phẩm bằng cách sử dụng công thức Tổng chi phí = Chi phí vận hành + Tổng doanh thu (có thể thay đổi công thức này để phù hợp với yêu cầu của từng trường hợp).
 • Nhập công thức “=E2+D2” vào ô F2 và kéo công thức này xuống đến hết cột F để tính tổng chi phí cho từng sản phẩm.
 1. Tính lợi nhuận cho mỗi sản phẩm bằng cách sử dụng công thức Lợi nhuận = Tổng doanh thu – Tổng chi phí.
 • Nhập công thức “=D2-F2” vào ô G2 và kéo công thức này xuống đến hết cột G để tính lợi nhuận cho từng sản phẩm.
 1. Tính tổng doanh thu, tổng chi phí và lợi nhuận của cửa hàng bằng cách sử dụng công thức tổng hợp (SUM).
 • Tính tổng doanh thu bằng cách nhập công thức “=SUM(D2:D10)” vào ô D11 (giả sử dữ liệu nằm trong phạm vi từ hàng 2 đến hàng 10, bạn có thể thay đổi phạm vi dữ liệu cho phù hợp với bảng tính của mình).
 • Tính tổng chi phí vận hành bằng cách nhập công thức “=SUM(E2:E10)” vào ô E11 (tương tự, thay đổi phạm vi dữ liệu nếu cần).
 • Tính tổng chi phí bằng cách nhập công thức “=SUM(F2:F10)” vào ô F11.
 • Tính lợi nhuận bằng cách nhập công thức “=SUM(G2:G10)” vào ô G11.

9. Để tạo biểu đồ cột so sánh doanh thu, chi phí và lợi nhuận cho từng sản phẩm, làm theo các bước sau:

 1. Chọn các ô chứa tên sản phẩm, doanh thu, chi phí và lợi nhuận cho sản phẩm đó.
 2. Click vào tab “Insert” trên thanh công cụ, chọn biểu đồ cột.
 3. Trong hộp thoại Biểu đồ, chọn loại biểu đồ cột mà bạn muốn sử dụng.
 4. Chọn “Next” để tiếp tục.
 5. Trong trang tiếp theo của hộp thoại Biểu đồ, chọn các ô chứa dữ liệu của doanh thu, chi phí và lợi nhuận cho sản phẩm đó.
 6. Chọn “Next” để tiếp tục.
 7. Trong trang cuối cùng của hộp thoại Biểu đồ, nhập tên cho biểu đồ của bạn.
 8. Click vào “Finish” để hoàn thành việc tạo biểu đồ.

10. Để sử dụng điều kiện định dạng để đổi màu ô lợi nhuận sang màu đỏ nếu ô đó có giá trị âm, làm theo các bước sau:

 1. Chọn các ô trong cột lợi nhuận mà bạn muốn đổi màu.
 2. Click vào tab “Home” trên thanh công cụ.
 3. Chọn “Conditional Formatting” và chọn “New Rule”.
 4. Trong hộp thoại định dạng điều kiện, chọn “Format only cells that contain”.
 5. Chọn “Cell Value” và “less than 0”.
 6. Chọn “Format” và chọn màu đỏ hoặc màu khác mà bạn muốn sử dụng.
 7. Click “OK” để hoàn tất việc định dạng điều kiện.

Sau khi hoàn tất, các ô lợi nhuận âm sẽ được đổi màu sang màu đỏ, giúp bạn dễ dàng nhận ra các sản phẩm đang gây ra lỗ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *