Lập trình web chuyên nghiệp với PHP – Level 2

CHƯƠNG 00. CÁC KÝ HIỆU TRONG REGULAR EXPRESSION (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

 • Bài 01: Regular Expression là gì? xem video (FREE)
 • Bài 02: Các ký hiệu trong Regular Expression xem video (FREE)
 • Bài 03: Ôn tập xem video (FREE)

CHƯƠNG 01. PHP REGEX (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

 • Bài 04: Ôn tập Regular Expression xem video (FREE)
 • Bài 05: Tìm hiểu hàm PREG_MTAH và PREG_MATH_ALL xem video (FREE)
 • Bài 06: Tìm hiểu hàm PREG_MTAH và PREG_MATH_ALL (cont) xem video (FREE)
 • Bài 07: Tìm hiểu hàm PREG_MTAH và PREG_MATH_ALL (end) xem video (FREE)
 • Bài 08: Tìm hiểu hàm PREG_REPLACE xem video (FREE)
 • Bài 09: Tìm hiểu hàm PREG_MTAH và PREG_MATH_ALL (cont-end) xem video (FREE)
 • Bài 10: Kỹ thuật quét tin tức của VnExpress xem video (FREE)
 • Bài 11: Kỹ thuật quét tin tức của VnExpress (cont-end) xem video (FREE)
 • Bài 12: Kỹ thuật quét tin tức của Dantri xem video (FREE)
 • Bài 13: Kỹ thuật quét tin tức của Dantri (cont-end) xem video (FREE)

CHƯƠNG 02. PHP FILE (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

CHƯƠNG 03. PHP RECURSIVE (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

CHƯƠNG 04. PHP FILE UPLOAD (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

CHƯƠNG 05. PHP FILTER (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

CHƯƠNG 06. ERROR AND EXCEPTION (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

CHƯƠNG 07. SESSION AND COOKIE (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

CHƯƠNG 08. TÌM HIỂU XML (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

CHƯƠNG 09. SIMPLE XML (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

CHƯƠNG 10. TÌM HIỂU VỀ DOM DOCUMENT (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

CHƯƠNG 11. LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

 • Bài 58: Class And Object xem video
 • Bài 59: Property And Method xem video
 • Bài 60: Constructor And Destructor xem video
 • Bài 61: Constructor And Destructor (cont-end) xem video
 • Bài 62: Tính kế thừa And Overwrite xem video
 • Bài 63: Tính kế thừa And Overwrite (cont) xem video
 • Bài 64: Phạm vi và sự ảnh hưởng xem video
 • Bài 65: Phạm vi và sự ảnh hưởng (cont) xem video
 • Bài 66: Phạm vi và sự ảnh hưởng (cont) xem video
 • Bài 67: Phạm vi và sự ảnh hưởng (cont-end) xem video
 • Bài 68: Một số phương thức khác xem video
 • Bài 69: Một số phương thức khác (cont) xem video
 • Bài 70: Một số phương thức khác (cont) xem video
 • Bài 71: Một số phương thức khác (cont) xem video
 • Bài 72: Một số phương thức khác (cont-end) xem video
 • Bài 73: Bài tập xem video
 • Bài 74: Bài tập (cont) xem video
 • Bài 75: Bài tập (cont) xem video
 • Bài 76: Bài tập (cont) xem video
 • Bài 77: Bài tập (cont-end) xem video

CHƯƠNG 12. PHP EXTENSIONS (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

 • Bài 78: Class 1 – PHP Thumb xem video
 • Bài 79: Class 2 – PHP Mailer xem video
 • Bài 80: Class 2 – PHP Mailer (cont-end) xem video
 • Bài 81: Class 3 – FCK Editor xem video
 • Bài 82: Class 3 – FCK Editor (cont) xem video
 • Bài 83: Class 3 – FCK Editor (cont-end) xem video
 • Bài 84: Class 4 – CAPTCHA xem video
 • Bài 85: Class 4 – CAPTCHA (cont-end) xem video
 • Bài 86: Class 5 – SIMPLEPIE xem video
 • Bài 87: Tìm hiểu về OPENID xem video
 • Bài 88: Class 7 – Mobile Detect xem video
 • Bài 89: Class 8 – CACHE xem video
 • Bài 90: Class 9 – VALIDATE xem video
 • Bài 91: Class 9 – VALIDATE (cont) xem video
 • Bài 92: Class 9 – VALIDATE (cont) xem video
 • Bài 93: Class 9 – VALIDATE (cont) xem video
 • Bài 94: Class 9 – VALIDATE (cont-end) xem video

One Reply to “Lập trình web chuyên nghiệp với PHP – Level 2”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *