Làm chủ Python trong 4 tuần

CHƯƠNG 01. GIỚI THIỆU VỀ LẬP TRÌNH PYTHON VÀ CÁC CÔNG CỤ LẬP TRÌNH

 • Bài 01: Có nên học lập trình Python? xem video
 • Bài 02: Cách tải và cài đặt Python xem video
 • Bài 03: Giới thiệu một số công cụ lập trình Python xem video
 • Bài 04: Tạo Project Python trong PyCharm xem video

CHƯƠNG 02. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

 • Bài 05: Kiểu dữ liệu cơ bản và khai báo biến trong Python xem video
 • Bài 06: Cách ghi chú lệnh trong Python xem video
 • Bài 07: Các toán tử thường dùng trong Python xem video
 • Bài 08: Cách nhập liệu từ bàn phím trong Python xem video
 • Bài 09: Các kiểu xuất dữ liệu xem video
 • Bài 10: Các loại lỗi trong Python xem video
 • Bài 11: Bài tập rèn luyện – Tính chu vi diện tích Hình tròn xem video
 • Bài 12: Bài tập rèn luyện – Tính giờ phút giây xem video
 • Bài 13: Bài tập rèn luyện – Tính điểm trung bình xem video
 • Bài 14: Các bài tập tự rèn luyện xem video

CHƯƠNG 03. CÁC BIỂU THỨC ĐIỀU KIỆN (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

 • Bài 15: Biểu thức Boolean xem video
 • Bài 16: Biểu thức If xem video
 • Bài 17: Biểu thức if … else xem video
 • Bài 18: Biểu thức If … elif lồng nhau xem video
 • Bài 19: Biểu thức pass xem video
 • Bài 20: So sánh số thực trong Python xem video
 • Bài 21: Sử dụng if/else như phép gán xem video
 • Bài 22: Bài tập rèn luyện – Kiểm tra năm nhuần xem video
 • Bài 23: Bài tập rèn luyện – Đếm số ngày trong tháng xem video
 • Bài 24: Bài tập rèn luyện – Phương trình bậc 2 xem video
 • Bài 25: Các bài tập tự rèn luyện xem video

CHƯƠNG 04. CÁC VÒNG LẶP (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

 • Bài 26: Vòng while xem video
 • Bài 27: Vòng for xem video
 • Bài 28: câu lệnh break xem video
 • Bài 29: câu lệnh continue xem video
 • Bài 30: Lệnh while/else xem video
 • Bài 31: Lệnh for/else xem video
 • Bài 32: Vòng lặp lồng nhau xem video
 • Bài 33: Bài tập rèn luyện – Tính dãy số xem video
 • Bài 34: Bài tập rèn luyện – Kiểm tra số nguyên tố xem video
 • Bài 35: Bài tập rèn luyện – xuất bảng cửu chương xem video
 • Bài 36: Các bài tập tự rèn luyện xem video

CHƯƠNG 05. CÁCH SỬ DỤNG MỘT SỐ HÀM QUAN TRỌNG THƯỜNG DÙNG (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

CHƯƠNG 06. CÁCH XÂY DỰNG HÀM (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

 • Bài 48: Khái niệm về hàm xem video
 • Bài 49: Cấu trúc tổng quát của hàm xem video
 • Bài 50: Cách gọi hàm xem video
 • Bài 51: Nguyên tắc hoạt động của hàm xem video
 • Bài 52: Viết tài liệu cho hàm xem video
 • Bài 53: Global Variable xem video
 • Bài 54: Parameter mặc định xem video
 • Bài 55: Lambda Expression xem video
 • Bài 56: Giới thiệu về hàm đệ qui xem video
 • Bài 57: Bài tập rèn luyện – Viết hàm tính BMI xem video
 • Bài 58: Bài tập rèn luyện – Viết hàm tính ROI xem video
 • Bài 59: Bài tập rèn luyện – Viết hàm đệ qui Fibonacci xem video
 • Bài 60: Các bài tập tự rèn luyện xem video

CHƯƠNG 07. XỬ LÝ CHUỖI (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

 • Bài 61: Khái niệm và cấu trúc của chuỗi xem video
 • Bài 62: Hàm upper, lower -in HOA – thường xem video
 • Bài 63: Hàm căn lề: rjust, ljust, center xem video
 • Bài 64: Hàm xóa khoảng trắng dư thừa strip xem video
 • Bài 65: Hàm startsWith, endsWith xem video
 • Bài 66: Hàm find, count xem video
 • Bài 67: Hàm format, substring xem video
 • Bài 68: Hàm tách chuỗi xem video
 • Bài 69: Hàm nối chuỗi xem video
 • Bài 70: Bài tập rèn luyện – Kiểm tra chuỗi đối xứng xem video
 • Bài 71: Bài tập rèn luyện – Viết chương trình tối ưu chuỗi xem video
 • Bài 72: Bài tập rèn luyện – tách xử lý chuỗi xem video
 • Bài 73: Các bài tập tự rèn luyện xem video

CHƯƠNG 08. LIST (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

 • Bài 74: Cách khai báo và sử dụng List xem video
 • Bài 75: Cách duyệt List xem video
 • Bài 76: Gán giá trị cho các phần tử trong List xem video
 • Bài 77: Phương thức insert xem video
 • Bài 78: Phương thức append xem video
 • Bài 79: Phương thức remove xem video
 • Bài 80: Phương thức reverse xem video
 • Bài 81: Phương thức sort xem video
 • Bài 82: Slicing-Trích lọc list xem video
 • Bài 83: List đa chiều xem video
 • Bài 84: Bài tập rèn luyện – xử lý list – 1 xem video
 • Bài 85: Bài tập rèn luyện – xử lý list – 2 xem video
 • Bài 86: Bài tập rèn luyện – xử lý list đa chiều xem video
 • Bài 87: Các bài tập tự rèn luyện xem video

CHƯƠNG 09. XỬ LÝ TẬP TIN (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

 • Bài 88: Vì sao phải lưu tập tin xem video
 • Bài 89: Cách ghi tập tin xem video
 • Bài 90: Cách đọc tập tin xem video
 • Bài 91: Bài tập rèn luyện – dữ liệu Sản Phẩm xem video
 • Bài 92: Bài tập rèn luyện – dữ liệu chuỗi số xem video
 • Bài 93: Các bài tập tự rèn luyện xem video

CHƯƠNG 10. THIẾT KẾ GIAO DIỆN VỚI TKINTER (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

 • Bài 94: Giới thiệu tkinter xem video
 • Bài 95: Cách tạo cửa sổ với tkinter xem video
 • Bài 96: Các control cơ bản trong tkinter xem video
 • Bài 97: Bài tập rèn luyện – Giải phương trình bậc 1 xem video
 • Bài 98: Bài tập rèn luyện – Giải phương trình bậc 2 xem video
 • Bài 99: Bài tập rèn luyện – Cộng trừ nhân chia xem video
 • Bài 100: Các bài tập tự rèn luyện xem video

CHƯƠNG 11. TỔNG KẾT KHÓA HỌC (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

One Reply to “Làm chủ Python trong 4 tuần”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *