Học Lập trình C# –  Trần Duy Thanh

CHƯƠNG 01. GIỚI THIỆU VỀ LẬP TRÌNH c#, CÁCH CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG CÔNG CỤ LẬP TRÌNH

 • Bài 01: Giới thiệu về C# xem video (FREE)
 • Bài 02: Cài đặt và sử dụng Visual Studio xem video (FREE)

CHƯƠNG 02. TỔNG QUAN LẬP TRÌNH C# (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

 • Bài 03: Kiểu dữ liệu, biến và biểu thức xem video (FREE)
 • Bài 04: Các phép toán trong C# xem video (FREE)
 • Bài 05: Các cách ghi chú trong C# xem video (FREE)
 • Bài 06: Các cấu trúc điều kiện xem video (FREE)
 • Bài 07: Các cấu trúc lặp xem video (FREE)
 • Bài 08: Hàm trong C# xem video (FREE)
 • Bài 09: Một số thư viện thường dùng xem video (FREE)
 • Bài 10: Project tổng hợp xem video (FREE)

CHƯƠNG 03. CÁCH THỨC DEBUG VÀ XỬ LÝ BIỆT LỆ C# (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

CHƯƠNG 04. CHUỖI, MẢNG VÀ COLLECTION TRONG C# (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

CHƯƠNG 05. LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG C# (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

 • Bài 18: Các khái niệm liên quan tới lớp và đối tượng xem video
 • Bài 19: Xây dựng các lớp (Class) các thành phần của lớp xem video
 • Bài 20: Xây dựng các lớp kế thừa trong C# xem video
 • Bài 21: Project thực tế xem video

CHƯƠNG 06. LẬP TRÌNH WINDOWS FORM CƠ BẢN TRONG C# (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

CHƯƠNG 07. CÁC BÀI TẬP RÈN LUYỆN TỔNG HỢP – CÓ ĐÁP ÁN (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

 • Bài 34: Bài tập rèn luyện 1 – Vẽ giao diện và xử lý sự kiện lúc Runtime xem video
 • Bài 35: Bài tập rèn luyện 2 – Chương trình tính tiền bán sách xem video
 • Bài 36: Bài tập rèn luyện 3 – Thiết kế giao diện xử lý chuỗi xem video
 • Bài 37: Bài tập rèn luyện 4 – Viết chương trình đặt vé cho Rạp chiếu phim xem video
 • Bài 38: Bài tập rèn luyện 5 – Thiết kế giao diện tương tác với mảng xem video

CHƯƠNG 08. CÁC BÀI TẬP RÈN LUYỆN TỔNG HỢP – TỰ GIẢI (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

 • Bài 39: Bài tập rèn luyện 6 – Thiết kế màn hình Hóa đơn bán xe xem video
 • Bài 40: Bài tập rèn luyện 7 – Viết Game Caro 2 người chơi với nhau xem video
 • Bài 41: Bài tập rèn luyện 8 – Viết phần mềm Kiểm tra gõ phím xem video
 • Bài 42: Bài tập rèn luyện 9 – Viết phần mềm tương tự MsPaint xem video
 • Bài 43: Bài tập rèn luyện 10 – Viết game Xếp hình xem video
 • Bài 44: Tổng kết khóa học xem video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *