Nhập môn ngôn ngữ lập trình Javascript – Phan Văn Luân

CHƯƠNG 01. TÌM HIỂU VỀ JAVASCRIPT

 • Bài 01: Giới thiệu về web và Javascript xem video (FREE)
 • Bài 02: Hello Javascript xem video (FREE)
 • Bài 03: Sử dụng console xem video (FREE)
 • Bài 04: Kiểu dữ liệu: Number xem video (FREE)
 • Bài 05: Kiểu dữ liệu: String xem video (FREE)
 • Bài 06: Kiểu dữ liệu Boolean xem video
 • Bài 07: Khai báo biến xem video
 • Bài 08: Cấu trúc điều kiện rẽ nhánh xem video
 • Bài 09: Dữ liệu kiểu mảng xem video
 • Bài 10: Cấu trúc lặp xem video
 • Bài 11: Giới thiệu về hàm xem video
 • Bài 12: Phạm vi của biến xem video
 • Bài 13: Đối tượng trong Javascript xem video
 • Bài 14: Hàm khởi tạo đối tượng xem video
 • Bài 15: Prototype xem video

CHƯƠNG 02. TƯƠNG TÁC CƠ BẢN VỚI WEB

 • Bài 16: Nhúng code Javascript trong file HTML xem video
 • Bài 17: Liên kết file Javascript vào trong file HTML xem video
 • Bài 18: Hiển thị kết quả Javascript lên trang web xem video
 • Bài 19: Lấy dữ liệu từ người dùng sử dụng prompt xem video
 • Bài 20: Xử lý sự kiện nút bấm xem video
 • Bài 21: Lấy dữ liệu từ người dùng thông qua thẻ input xem video

CHƯƠNG 03. THỰC HÀNH LÀM ỨNG DỤNG NHỎ

 • Bài 22: Project: Lời hay ý đẹp xem video
 • Bài 23: Project: Quản lý Todo xem video

CHƯƠNG 04. TỔNG KẾT (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

 • Bài 24: Tóm tắt và tổng kết khoá học xem video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *